1. Bakgrund
Kenwas Fastighetsförmedling samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.
Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.
Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Vi samlar in personuppgifter från Lantmäteriets Fastighetsregister och från Eniro.

2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter
2.1 Köpare
Om du köper en bostad som vi förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom oss. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

2.2 Säljare
I samband med att du säljer en bostad genom oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Namn
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
< >Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
2.3 Potentiella säljare
Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgifter hänförliga till bostaden

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
 • Namn på fastighetsmäklarföretagetE-postadress
 • Telefonnummer

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.
2.4 Spekulanter
Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lämnade bud

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

2.5 Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)
Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn3. Överföring av Personuppgifter
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Personuppgiftsbiträden: PREK AB
Andra personuppgiftsansvariga:
Mottagare 
Ändamål med överföring 
Laglig grund 
Kategorier av uppgifter
En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på [LÄNK]. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.
4. Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.
Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.
5. Dina rättigheter
5.1 Rätt till rättelse och registerutdrag
Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.
5.2 Rättigheter från och med den 25 maj 2018
i) Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.
ii) Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.
Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.
iv) Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in;
 • samtom det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.
v) Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
i) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
5.3 Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

6. Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.
Kenwas Fastighetsförmedling
Org. nr: 556453-6521
Adress: Hyltingeö Björkhagen 646 96 Stjärnhov
Telefon: 0708 79 55 06
E-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet om sådant utsetts: Kenth Lögdström